Iskola TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0044
Legyen esélyed a jövőre!
logo
 

Kedvezményezett:

Klebelsberg Intézményfenntartó központ
Pécsi Tankerület

Szalántai Általános Iskola 014024
Baksai Általános Iskola 017006

A megvalósítás kezdete: 2013. 08. 01.  
A projekt befejezése
: 2015. 07. 31.

Projektmenedzsment:

  • Projektmenedzser: Kis Tamás
  • Szakmai vezető: Balogh Györgyné
    Szakmai vezető: Pataki Jánosné
    Pénzügyi vezető: Bereczk Lászlóné

Az elnyert támogatás összege: 28.648.743Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt célkitűzései:

Küldetésünk: A települések és vonzáskörzetük gyermekeinek általános iskolai nevelésére-oktatására vonatkozó - speciális társadalmi szükségletek kiépítése olyan színvonalon és olyan mennyiségben, amely kiváltja a települések lakosságának, az intézményünk valamennyi partnerének elégedettségét, elismerését.

Konkrét célkitűzéseink:

v
Olyan pedagógiai rendszer kidolgozása, mely hozzásegíti a tanulót képességei kibontakoztatásához, amelyben minden gyerek előzetes, otthonról hozott tudását és kultúráját értékként képviselheti, kamatoztathatja.
v Az interperszonális és csoportszociális készségek tudatosan fejlesztése.
v A szülő, a család, mint partner bevonása az iskolai folyamatokba, döntésekbe.
v Partneri kapcsolatok továbbfejlesztése, kiépítése.
v Tanulási motiváció fejlesztése az önálló tanulás segítése érdekében.
v A kognitív kommunikáció komplex képességének fejlesztése.
v A tanári együttműködés erősítése.
v A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folyamatos biztosítása.

A projekt tartalmi elemei:

Fejlesztés, projekt célja-közép és hosszú távú
Tevékenységek Közvetlen cél Hosszú távú cél Eredmény
Pedagógiai módszerekben való megújulás Pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése (fejlesztőszoba, fejlesztő eszközök, pedagógusok továbbképzése) A tárgyi feltételek továbbfejlesztése a differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazásának megfelelő iskolai környezet kialakítása. A projekt befejezésekor: 1 fejlesztő terem kialakítása iskolánként, megfelelő számú fejlesztőeszközökkel.
A kidolgozott programoknak és megvalósításuknak eredményeként probléma mentesebb legyen az óvoda-iskola és az alsó-felső tagozat közötti átmenet, eredményesebb legyen tanulóink pályaválasztása. A programok épüljenek be az iskolák nevelési tervébe, munkaterveibe. Fejlesztésük rendszeres méréssel történjen. A körzeti óvodába járó gyerekek 95%-a a körzeti  iskolákba iratkozzon be. Az ötödikes tanulók félévi, év végi eredményei szignifikánsan ne térjen el a 4. osztály eredményétől. Tanulóink a képességeiknek megfelelő intézménybe nyerjenek felvételt.
Együttműködések megerősítése A roma nemzetiségi önkormányzatokkal aktív együttműködés kialakítása . A kialakult együttműködés eredményeként a projektbe bevont partnereink részt vállalnak a roma nemzetiségű, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében, a programok tervezésében szervezésében és lebonyolításában; a velük kapcsolatban felmerült gondok, problémák megoldásában. A közösen szervezett és megvalósított programok száma félévenként egy.
Aktív együttműködés kialakítása Baksán a német, Szalántán a horvát nemzetiségi önkormányzatokkal.  
A projektbe bevont gyerekek szüleivel havi partneri kapcsolat kialakítása. Az érintett szülők 75 %-a rendszeresen tartja a kapcsolatot az intézménnyel .
Az egészségügyi és szociális rendszerrel az együttműködés továbbfejlesztése. Rendszeres kapcsolat kialakulása – havi 1-1 alkalom.
Partnerek megfelelő tájékoztatása a projekt alakulásáról az Interneten keresztül. Az intézmény életéről a partnerek rendszeres tájékoztatása Az intézményi honlap aktuális, naprakész állapota.
Mentori hálózat kialakítása, továbbfejlesztése Mentor-mentorált kapcsolatok kialakítása, egyéni fejlesztési tervek elkészítése az előzetes mérési eredmények alapján. Tartós együttműködés kialakítása (lehetőleg 4 évig, esetleg 8 évig) a mentori kapcsolatokban. AA hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 75 %-a vegyen részt mentori kapcsolatokban.

Részletes szakmai tartalom:

A projekt segíteni kíván azokon az ingerszegény környezetben élő, többszörösen hátrányos helyzetű falvakban lakó gyerekeken, akik a Szalántai Általános Iskola és a Baksai Általános Iskolában tanulnak. Feladatunk az esélyegyenlőség megteremtése, már az alapszintű oktatásban, amit pedagógiai programunkban is megfogalmaztunk.

1. tevékenység: Pedagógiai módszerekben való megújulás

     1. projektelem: Pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése

v Fejlesztő tanterem berendezése
v Szakmai megvalósítással kapcsolatos eszközök vásárlása
v Projektoktatás, differenciált oktatás eszköz szükségletének megvalósítása
v Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása a projektben vállalt feladatoknak megfelelően,
v Szaktanácsadás – módszertani szolgáltatások igénybevétele
v Pedagógusok továbbképzése

2. projektelem: Átmenetek kezelése

v Óvoda-iskola átmenet támogató programok
  - módszertani továbbképzés az átmenet kezelésére,
  -  nyílt nap tartása leendő első osztályos tanulóinknak és szüleiknek,
  -  leendő elsős tanító néni szülői értekezlete a nagycsoportos óvodások szüleinek,
  - a leendő első osztályos tanító néni és napközis nevelő évente 4 alkalommal vesz részt a nagycsoportosok rendezvényein,
  - nagycsoportos óvodások látogatása egy iskolai foglalkozáson,
  - óvónők – tanítók megbeszélése
  - közös ünnepi készülődés
  - óvodások részvétele az iskolai ünnepségeken
  - „Várunk, gyere, játssz velünk” iskola előkészítő hét
  -  „Jó, hogy itt vagy!” nap
v Alsó-felső tagozat közötti átmenet
  -  a leendő felsős nevelők 1-1 óralátogatása a 4. osztályban,
  - az osztály „átadása”
  -  „Felső vagyok” első hét programjának kidolgozása
  - után követési gyakorlat kidolgozása
  •                    

      3. projektelem: továbbtanulást támogató tevékenységek

v  részvétel a középiskolai nyílt napokon, a pályaválasztási ankéton    
v „Út-irány” programhét    
v üzemlátogatás    

       

 Célérték: Valamennyi pedagógus rendelkezzen az egy tanúsítvánnyal. A tanév végén az elsős tanulók és a szülők 80%-a legyen elégedett az iskolával; az ötödikes tanulók és a szülők 80%-a legyen elégedett az iskolával az elégedettség mérésénél, a tanulók tanulmányi eredménye szignifikánsan ne térjen el a 4. osztály eredményétől. A nyolcadikos tanulóink képességeiknek megfelelő intézménybe nyerjenek felvételt, HH-s és roma tanulóink 100%-a továbbtanul.

2. tevékenység: Együttműködések megerősítése

     1. projektelem: Roma nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés

v Együttműködési megállapodások átvizsgálása, aktívvá tétele
v Az intézmény programjain, ünnepélyeken és megmozdulásokon való részvételük biztosítása
v Multikulturális programok szervezése

2. projektelem: Együttműködés a német és horvát nemzetiségi önkormányzatokkal

v Együttműködési megállapodások átvizsgálása, aktívvá tétele
v Az intézmény programjain, ünnepélyeken és megmozdulásokon való részvételük biztosítása
v Multikulturális programok szervezése  
  •                    

      3. projektelem: Együttműködés erősítése az egészségügyi és szociális intézményekkel

v  Együttműködési megállapodások átvizsgálása, aktívvá tétele    
v  Esetmegbeszélések a családsegítő munkatársai és a pedagógusok között    
v A védőnő előadása egészségügyi világnapokon    

    
4. projektelem
: Együttműködés a kistérség/járás intézményeivel

v hospitáció az IPR  programot működtető intézményekben
v részvétel workshopokon

5. projektelem: Együttműködés a szülői házzal

v Családlátogatások eljárásrendszerének kialakítása, működtetése
v „Gondolkodjunk közösen!” – szülők akadémiája
v A világnapok közös szervezése
v  „Bemutatkozunk” – a falu gyerekeinek műsora a községükben
v  „Szeretet hete” Adventi készülődés a szülőkkel
v „Mozdulj rá!” – közös sportfoglalkozás a szülőkkel
v Közös színházlátogatás a projektben megszólított szülőkkel
  •                    

      6. projektelem: Kommunikáció fejlesztése

v Intézményi honlap kialakítása, továbbfejlesztése    
v  A projekt programjairól részletes tájékoztatás    
v Szóróanyag/ plakát készítése    

Célérték: aktív együttműködés alakul ki az intézmény partnerei és az intézmény között.

3. tevékenység: A mentori hálózat kialakítása, továbbfejlesztése

     1. projektelem: Mentor – mentorált kapcsolat kialakítása

v  Partneri kapcsolat kiépítése – programkidolgozás

2. projektelem: Egyéni fejlesztési tervek

v Bemeneti mérések kidolgozása, alkalmazása
v A fejlesztés területeinek megnevezése, fejlesztési cél, módszer eszköz meghatározása

 

Célérték: „Élő” mentor – diák – szülő kapcsolat kialakulása, hatékonyan működő fejlesztési tervek.

A pályázati tevékenységekhez rendelt költségek

Projekt előkészítés költségei

Projekt menedzsment költségei

Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek

Célcsoport számára biztosított támogatások

Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Beruházás (ERFA)

Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség

Összesen
támogatás

0,- Ft

               2.237.400 Ft

 

18.336.912 Ft

 

               1.655.240 Ft

 

  3.890.000 Ft

 

                  180.000 Ft

 

               1.420.000 Ft

 

373.000 Ft

 

              28.092.552 Ft

 

Tartalék

556.191 Ft

Mindösszesen

28.648.743 Ft

 


Megvalósított programok  >>> Vissza a főoldalra >>>